Hoe zit dat met…?

Veelgestelde vragen (en antwoorden!) over onze praktijk en werkwijze of over psychologie en psychotherapie in het algemeen

 • Kan ik als volwassene ook bij Koplopers terecht?

  Wij richten ons op kinderen, jongeren en jongvolwassenen tot ongeveer 25 jaar. Laatstgenoemde groep, die zich op verschillende domeinen nog in een overgangsfase bevindt tussen jeugd en volwassenheid, kan zich bij ons meer thuis voelen dan in een volwassensetting.

 • Zijn de behandelaren van Koplopers voldoende gekwalificeerd?

  Ja. Wij zijn allebei psychotherapeut en als zodanig BIG-geregistreerd. De BIG-registratie hebben wij behaald door na onze 4-jarige universitaire opleiding Psychologie, de 4-jarige postdoctorale opleiding Psychotherapie af te ronden. Deze postdoctorale opleiding bestaat uit theorie, praktijk, supervisie en leertherapie. Daarnaast zijn we lid van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten (LVVP). Alle leden van de LVVP worden via een visitatietraject gecontroleerd op het nakomen van de eisen die de wet aan ons stelt. Op die manier kunt u er zeker van zijn dat wij wettelijk erkend zijn en aan de wettelijke vereisten voldoen. Onze collega’s Lyanne Landsbergen, Marlien Bakker en Denise Beck hebben geen BIG-registratie en werken altijd onder supervisie van een van ons.

 • Wat betekent BIG-geregistreerd?

  Deze registratie houdt in dat de psycholoog/psychotherapeut voldoet aan de eisen die de overheid stelt aan opleiding en beroepsuitoefening. Onze BIG-nummers zijn 89917601016 (Tamar) en 89917232716 (Daphne).

 • Hoe lang is jullie wachtlijst?
  Wij hebben op dit moment helaas een zeer forse wachttijd van 5-6 maanden. We doen er alles aan om de wachttijd te verkorten. In urgente gevallen proberen we een spoedplek te creëren en altijd denken we met u mee over een alternatief.
 •  Bij wie kan ik terecht als mijn behandelaar afwezig is?

  Wij nemen tijdens vakanties of overige afwezigheid op werkdagen overdag, voor elkaar waar. Dat betekent dat u terecht kunt bij Tamar Wiegman als Daphne Huibers afwezig is en andersom. Ook bij afwezigheid van de andere behandelaren (Lyanne Landsbergen, Marlien Bakker en Denise Beck) kunt u ofwel bij Tamar, ofwel bij Daphne terecht voor zaken die niet kunnen wachten tot de eigen behandelaar weer terug is.

 • Wat moet ik doen in een crisissituatie?
  Indien u crisishulp nodig hebt, neemt u contact op met uw huisarts of de huisartsenpost. In overleg met de huisarts kan de crisisdienst van de GGZ worden ingeschakeld.
 • Hoe zit het met mijn privacy?
  Uiteraard gaan wij uiterst zorgvuldig om met privacygevoelige informatie en werken wij binnen de kaders van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij hebben dit vastgelegd in een privacystatement die u kunt opvragen bij uw behandelaar.
 •  Hebben jullie een kwaliteitsstatuut?
  Ja. Sinds 1 januari 2017 is het verplicht een kwaliteitsstatuut te hebben waarin staat omschreven welke zorg wij aanbieden en hoe dit is georganiseerd. Het kwaliteitsstatuut van onze praktijk is goedgekeurd en ligt ter inzage op de praktijk.
  •  Ik heb klachten over een training of behandeltraject. Waar kan ik daarmee naartoe?

   Het liefst direct naar ons. Wij willen iedereen de beste mogelijke training of behandeling bieden. Vaak lukt dat. Heel soms niet. Liefst horen we dan zelf van u waarom u wellicht niet tevreden bent zodat we dit in een gesprek met elkaar kunnen oplossen.

   Wanneer het niet lukt om de gerezen probleem rechtstreeks met ons op te lossen, dan kunt u gebruik maken van de volgende mogelijkheden:

   – de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten (LVVP) kan u in contact brengen met een klachtenbemiddelaar die als taak heeft in het conflict te bemiddelen.

   – Is uw klacht zo ernstig dat bemiddeling geen oplossing biedt, dan kunt u de Klachtencommissie van de LVVP benaderen. De klacht wordt dan, tegen de achtergrond van de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector, getoetst aan de Beroepscode voor psychologen of de Beroepscode voor psychotherapeuten.

   – Op grond van de Wet BIG vallen wij als psychotherapeuten onder het tuchtrecht. Op grond van deze wet kunt u uw klacht ook indienen bij het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. Informatie over welke soort klachten in behandeling worden genomen vind u op www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl/ikhebeenklacht.

  • Ik ben gescheiden. Moet mijn ex-partner ook toestemming geven voor de behandeling?
   Begeleiding van een kind of jongere tot 16 jaar, kan alleen gestart worden met toestemming en medewerking van beide ouders. Dit geldt ook wanneer u gescheiden bent, zelfs als uw kind op dit moment geen contact met de andere ouder heeft. Wanneer met een uittreksel uit het gezagsregister kan worden aangetoond dat één van de ouders als enige het gezag heeft, is toestemming van alleen de gezaghebbende ouder voldoende.
  • Ik wil niet dat mijn ouders worden betrokken bij mijn behandeling. Kan dat?

   Als kinderen jonger zijn dan 12 jaar zijn ouders met gezag de wettelijke vertegenwoordigers en nemen zij de beslissingen wat betreft het onderzoek en de behandeling.

   Wanneer je tussen de 12 en 16 jaar oud bent, wordt je zoveel mogelijk betrokken bij het nemen van de beslissingen en wegen de mening van ouders en kind even zwaar.

   Wanneer je 16 jaar of ouder bent, ben jij zelf beslissingsbevoegd en is jouw mening doorslaggevend. Ouders worden alleen bij onderzoek en behandeling betrokken wanneer jij daarvoor toestemming geeft.

  • Hoe gaat het als ik een keer moet afzeggen?
   Afspraken moeten uiterlijk 24 uur van tevoren geannuleerd worden. U kunt dat doen via ons emailadres: info@praktijkkoplopers.nl. Wij zullen u dan spoedig terugbellen om een nieuwe afspraak te maken. Bij niet annuleren en annuleringen binnen 24 uur kunnen wij de gereserveerde tijd naar redelijkheid en billijkheid aan u in rekening brengen.
  • Wat zijn jullie betalingsvoorwaarden?

   Artikel 1
   Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelingsovereenkomsten tussen de gz-psycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog (hierna te noemen: behandelaar) en de patiënt.

   Artikel 2
   Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de behandeling geannuleerd worden. Bij niet annuleren en bij annuleringen binnen 24 uur voor de afspraak is de behandelaar gerechtigd de gereserveerde tijd naar redelijkheid en billijkheid aan de patiënt in rekening te brengen.

   Artikel 3
   De door de behandelaar aan de patiënt gedeclareerde kosten voor de behandeling dienen door de patiënt binnen 30 dagen na de datum van de factuur te zijn betaald.

   Artikel 4
   Indien de patiënt het verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen na de factuurdatum heeft betaald, is de patiënt in verzuim, zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist en brengt de behandelaar rente in rekening van 1% per maand of een gedeelte van een maand over de hoofdsom zolang de patiënt in gebreke blijft aan zijn/haar verplichtin­gen te voldoen.

   Artikel 5
   Bij niet-betaling binnen 30 dagen na de factuurdatum kan de psychotherapeut de patiënt een betalingsherinnering sturen. Voor het verzenden van deze betalingsherinnering wordt een bedrag van 5 euro aan de patiënt in rekening gebracht.

   Artikel 6
   Voldoet de patiënt binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichtingen, dan is de behandelaar zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.

   Artikel 7
   Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van de patiënt. De buitengerechtelijke incasso­kosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van € 25.

   Artikel 8
   Bij betalingsachterstand is de behandelaar gerechtigd – tenzij de behandeling zich hiertegen verzet – verdere behandeling op te schorten totdat de patiënt aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.